หน่วยงานภายใน สชป.12

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

ประวัติสำนักงานชลประทานที่ 12

 

 

 ประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน
      งานชลประทาน  เริ่มขึ้นอย่างจริงจังสมัย รัชกาลที่ 5 มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ บริเวณทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก โดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบคลองในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี เรียกว่า "ทุ่งรังสิต"

      รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตราธิการ ว่าจ้าง นายเยโฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศกรชลประทานชาวฮอลันดา มาทำดำเนินงานชลประทานในประเทศไทยพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง

นาย เยโฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรกเพื่อทำงานที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

      รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กรมทดน้ำ" ขึ้นแทนกรมคลองมีการจัดสร้างโครงการชลประทานป่าสักและได้สร้างเขื่อน ทดน้ำ คือ "เขื่อนพระราม ๖" ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ ประมาณ 680,000 ไร่ ซื่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ แห่งแรกในประเทศไทย
      รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก "กรมทดน้ำ" เป็น "กรมชลประทาน" โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน การขุดคลอง การทดน้ำ กราส่งน้ำและการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง
      ในสัมยรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานแนว พระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริแห่งแรกที่กรมชลประทานก่อสร้างขึ้น จวบจนปัจจุบันมีงานพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฏร 

 

 

 

 

 

 

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น