หน่วยงานภายใน สชป.12

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

ผู้บริหารของหน่วยงาน

นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

 

 นายเนรมิต  เทพนอก

 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สปช.๑๒

 

 

นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  

นายวัชระ ไกรสัย

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายสมหมาย  ม่วงใหม

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

 

 

 

นายเนรมิต  เทพนอก 

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

จัดการน้ำและบำรุงรักษา

 

 

 

นายสุทธิชัย ดีอ่วม

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

 

 

 

โครงการชลประทานจังหวัด สชป.12

 

 

นายชานนท์  เสือพิทักษ์
ผคป.ชัยนาท

 

นายฐกร  กาญจน์จิรเดช
ผคป.อุทัยธานี

 

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร
ผคป.สิงห์บุรี

 

นายสมชายธนินทร์  พ่วงสุวรรณ
ผคป.อ่างทอง

 

นายยศดนัย  น้อยแก้ว
ผคป.สุพรรณบุรี

 

    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สชป.12

 

 

นายพิทักษ์  ยุวานนท์
ผคบ.เจ้าพระยา

 

นายธนู  โพธิ์เอี้ยง
ผคบ.พลเทพ

 

นายเกียรติณรงค์  นาคทิม
ผคบ.ท่าโบสถ์

นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน
ผคบ.สามชุก

นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด
ผคบ.ดอนเจดีย์

นายประเชิญ  จีนขจร
ผคบ.โพธิ์พระยา

 

นายวัชระ  ไกรสัย
ผคบ.บรมธาตุ

นายอัฏฐวิชย์  นาควัชระ
ผคบ.ชัณสูตร

 

นายรวินท์  กลิ่นศรีสุข
ผคบ.ยางมณี

นายจำนงค์  ธรรมสอน
ผคบ.ผักไห่

 

 

นายอุดมพร  ผาสุข
ผคบ.กระเสียว

 

นายบุญเลิศ  บุบผากอง
ผคบ.ทับเสลา

 

โครงการก่อสร้าง สชป.12

 

นายวิชัย  พาตา
ผคส.12

 

 

 

 

 

 

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น