หน่วยงานภายใน สชป.12

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

วิสัยทัศน์

 

 

"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ

บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

 

พันธกิจ

 

 พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มขึ้นที่ชลประทานตามศักยาภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

 

 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

 

ดำเนินป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

 

 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

 

 

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น