แผนยุทธศาสตร์

 

 
 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  พ.ศ. 2556-2559
 ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ

 

 แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 19 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 3 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี 4 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 8 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์

 

 
 

 
  
  
  

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม       คลิก  

 

 

 

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น