ฝ่ายก่อสร้างที่ 2

 

นายจิรัฎฐ์ เทียมพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2