ฝ่ายก่อสร้างที่ 4

 

นายบรรพต พลเสน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4