หน่วยงานภายใน สชป.12

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้


1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานและภารกิจหลักของสำนักงานชลประทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน


2)  สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานและสำนักงานชลประทาน รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานและบุคลากรภายในสำนักงานชลประทาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย


3)  ประสานงาน รวบรวมและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน


4)  ศึกษา วิเคราะห์ องค์กร เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสำนักงานชลประทาน เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดการองค์ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) การควบคุมภายใน และการคำนวณต้นทุนผลผลิตเป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย


5)  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองหรือจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ในการสืบค้นหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการบริการหรือตัดสินใจของผู้บริหารและจัดทำรายงานต่างๆ


6)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน ระหว่าง หลังการก่อสร้างงานชลประทาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานชลประทาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของกรมชลประทาน และความต้องการตามลักษณะงานและบริบทของแต่ละพื้นที่


7)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ยศ.ชป.12

นายณธัชพงศ์  สิทธิโกศล

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

037993
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
23
129
466
37034
1835
2192
37993