สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

น้ำฝน

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ชื่อ ปริมาณน้ำฝน
(ย้อนหลัง 2 วัน)
ปริมาณน้ำฝน
(ย้อนหลัง 1 วัน)
ปริมาณน้ำฝน
(วันนี้)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (SUP.21) 0.0 0.0 0.0
ที่ทำการฯ ตอน 2 (อู่ทอง) (SUP.54) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 0.0 0.0 0.0
ที่ทำการฯ ตอน 3 ไซฟอน 1 ซ้าย (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
ปตร.เจ้าเจ็ด 0.0 0.0 0.0
ปตร.คลองตานึ่ง 0.0 0.0 0.0
ปตร.กุฎี 0.0 0.0 0.0
ปตร.ลาดชะโด 0.0 0.0 0.0
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 0.0 0.0 1.5
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 0.0 0.0 0.0
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว 0.0 0.0 0.0
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 0.0 0.0 0.0
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) * * *
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 0.0 0.0 0.0
หัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (SUP.1) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา พลเทพ กม.6+420 (SUP.3) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย ระหาน กม.0+015 (SUP.4) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.0+020 (SUP.5) 0.0 2.5 0.0
ทรบ.กลางคลอง 2 ซ้าย พลเทพ กม.10+950 (SUP.6) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - 2 ซ้าย พลเทพ กม.0+010 (SUP.8) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ข. - 1 ซ. (SUP.9) 0.0 0.0 0.0
ไซฟอนท่ามะนาว (SUP.10) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 3 ข. - 1 ซ. (SUP.11) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 2 ข. (SUP.12) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ซ.-2 ข.-1 ซ. (SUP.13) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ข. - 1 ข. (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 4 ข.-1 ซ. (SUP.15) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ซ.-1 ข. (SUP.16) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 2 ซ.-2 ข.-1 ซ. (SUP.17) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 2 ซ.-1 ข. (SUP.19) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 3 ข.-1 ข. (SUP.20) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 2 ข. (SUP.22) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 1 ซ. (SUP.34) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น